Archeologisch rapport: Gaten in de stad

Auteur:
Jeroen van der Kamp

ISBN:
ISBN 978-94-92694-35-5

Pagina's:
36

In 2014 zijn werkzaamheden voor de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers op Vredenburg en in Wijk C archeologisch begeleid. Op basis van diverse eerder uitgevoerde archeologische onderzoeken werden er afzettingen van de Vecht verwacht en antropogene ophogingslagen. Ook werd er rekening gehouden met het aantreffen van resten van bebouwing vanaf de late middeleeuwen tot en met de vroege twintig­ste eeuw.

De natuurlijke bodemopbouw bleek te bestaan uit zand-, zavel- en kleilagen, die moeten worden geïnterpreteerd als bed­ding- en oeverwalafzettingen. Deze zijn te koppelen aan de Vecht, die in de vroege en het begin van de late mid­deleeuwen migreerde van het zuiden naar het noorden, totdat deze zich aan het eind van de twaalfde eeuw ter hoogte van de huidige Weerdsingel bevond. Daarnaast zijn er tijdens de archeologische begeleiding in enkele putten archeologische sporen aangetroffen, die echter in de meeste gevallen moeilijk in verband zijn te brengen met eerdere opgravingen in de directe omgeving. Een uitzondering daarop is een uitbraaksleuf en een fundering in 2 putten op het Jacobskerkhof, die in verband gebracht kunnen worden met de eerder aangetroffen tufstenen muur rond het Jacobskerkhof.

131: Basisrapportage Gaten in de stad (pdf 1,9 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl