Archeologisch rapport: Weg boven water

Auteur
Erik Graafstal en Arjan den Braven
ISBN
978-94-92694-42-3
Pagina's
94

WTL01: inventarisatie limesweg Waterland (werkput 2 en 3) ten behoeve van de rijksbescherming van het terrein ‘Veldhuizen’ (Utrecht)

Voor de nominatie van de Neder-Germaanse limes als UNESCO Werelderfgoed zijn in Leidsche Rijn diverse terrei­nen voorgedragen als te beschermen archeologische rijks­monumenten. Eén van die terreinen is ‘Veldhuizen’ (park Arne-Ziende). Hier bevinden zich goed geconser­veerde resten van de limesweg die hier in de Romeinse tijd strak tegen de Heldammer rivier lag. Tussen 1998 en 2000 zijn in het kader van het project Waterland delen van de limesweg opgegraven. Bij de opgraving is terecht veel aandacht besteed aan de vele houtstructuren, waaronder beschoeiingen, een loskade en een moerasbrug. De onderzoeksresultaten zijn helaas nooit volledig in onderlinge samenhang gepubliceerd. Vanwege het grote wetenschap­pelijke belang, is besloten het onderzoek alsnog uit te werken. In dit tussentijds (evaluatie)rapport worden alleen de werkputten behandeld die liggen in het als rijksmonument voorgedragen terrein ‘Veldhuizen’.

Op basis van deze werkputten wordt geconcludeerd dat de limesweg op deze plek bestaat uit 5 bouw- en herstelfasen. Er zijn diverse houten beschoeiingen van het weglichaam aangetroffen. Het oorspronkelijke wegdek is niet bewaard gebleven, maar verspoelde grindlaagjes zijn vrijwel zeker afkomstig van de Romeinse wegverharding. De weg lijkt tot in het tweede kwart van de derde eeuw na Chr. te hebben gefunctioneerd.

51: Basisrapportage Weg boven water (pdf 3,6 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl