Archeologisch rapport: Sportpark Terweide 2

Auteur
C.M.W. den Hartog
ISBN
978-90-73448-26-1
Pagina's
166

Archeologisch onderzoek Sportpark Terweide 2

Het archeologisch onderzoek bij Sportpark Terweide in Leidsche Rijn heeft voor diverse perioden belangrijke informatie opgeleverd. In de eerste plaats is er een deel van een nederzetting opgegraven die aan het eind van de late ijzertijd is ontstaan. In tegenstelling tot de algemene trend is deze nederzetting in de eerste helft van de eerste eeuw verlaten. De precieze duiding van de vindplaats leidde tot de nodige discussie, vanwege de vroege datering, de korte looptijd, de aard van het vondstmateriaal - sterk Romeins, maar even sterk inheems van karakter - en het ontbreken van gebouwplattegronden anders dan spiekers. Vooralsnog wordt de vindplaats dan ook als een inheemse rurale nederzetting geïnterpreteerd, waarvan wordt aangenomen dat minstens 1, maar waarschijnlijk meerdere bewoners, uit opeenvolgende generaties, hebben gediend in het Romeinse leger. Gedacht kan worden aan 1 inheemse (Chaukische) familie, waarvan zowel de vader als de zoon de Romeinse dienst op zich heeft genomen. De nederzetting lag grotendeels ter weerszijde van een crevassegeul, die gedurende de bewoningsfase in de late ijzertijd en Romeinse tijd als dumpplaats voor afval werd gebruikt. Het merendeel van de goed geconserveerde en geborgen voorwerpen (circa 20.000 scherven, 5500 botten en 500 metalen) is dan ook uit deze geul afkomstig. Op basis van het vondstmateriaal kan geconcludeerd worden dat de bewoning in ieder geval vóór 50 na Chr. ophoudt. In de daaropvolgende eeuwen slibt de geul langzaam dicht.

Daarnaast heeft het onderzoek ook informatie opgeleverd over de vroegmiddeleeuwse bewoning in Leidsche Rijn, toen er een boerderij werd gebouwd en er een eenvoudig bruggetje over het water werd aangelegd. Het onderzoek betekende ook een aanvulling op het grootschaliger onderzoek naar het laatmiddeleeuwse boerderijlint langs de Hoge Weide. De aanwijzingen voor een meer extensief gebruik in de twaalfde en dertiende eeuw, en een relatief korte fase van bewoning in de veertiende eeuw maken het dan ook mogelijk de ideeën over de laatmiddeleeuwse bewoning te nuanceren.

Basisrapportage Archeologie 18: Sportpark Terweide (pdf, 12,8MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl