Archeologisch rapport: Rijnvliet-Noord Woningbouw

Auteur: 
Linda Dielemans

ISBN:
978-90-73448-45-2

Pagina's: 
28

Inventariserend veldonderzoek (IVO-proefsleuven) naar de limes in het noorden van Rijnvliet, gemeente Utrecht

In 2010 heeft Cultuurhistorie van de gemeente Utrecht inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd aan de Rijksstraatweg, deelgebied Rijnvliet. Aanleiding daarvoor was de ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie en de aanleg van infrastructuur.

Naar aanleiding van een door RAAP uitgevoerd onderzoek kon onder meer het tracé van de limesweg op het onderzoeksterrein worden verwacht. De precieze aard en locatie van de weg is echter niet duidelijk geworden. Dat geldt ook voor de aard en datering van een aantal parallel lopende greppels. Het is echter niet mogelijk dat de gevonden grindconcentratie op natuurlijke wijze is afgezet. Waarschijnlijk heeft de limesweg dan ook ten noorden van het onderzoeksterrein gelegen en is in latere tijd het weglichaam afgeschoven en verspreid geraakt tijdens egalisatie en andere grondbewerkingen.

Ook zijn er laatmiddeleeuws sporen gevonden, die kunnen duiden op een erf met een woonhuis, schuren, spiekers en hooibergen met of zonder kringgreppels. Omdat tussen deze sporen een redelijk intact Romeins crematiegraf is aangetroffen en in de vulling van recente verstoringen clusters crematie en houtskool zijn waargenomen, mag op deze locatie ook een Romeins grafveld van nog onbekende omvang worden verwacht. Een bakstenen fundering uit de Nieuwe Tijd (vóór 1800 na Chr.) kan in verband worden gebracht met bebouwing langs de Leidse Rijn, die in die periode nog als trekvaart diende. 

Basisrapportage 73: Rijnvliet Noord Woningbouw (pdf, 6,3MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl