Archeologisch rapport: Drift 27-31

Titel
Drift 27-31. Een archeologische begeleiding op het binnenterrein van de Letterenbibliotheek, Utrecht
Auteur
L. Dielemans
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 88
32 pagina's
ISBN
978-90-73448-65-0

Samenvatting

Op 7 juni en 2-3 juli 2012 heeft een archeologische begeleiding plaatsgevonden aan de Drift 27-31 te Utrecht. De aanleiding voor dit onderzoek waren diverse kleine graafwerkzaamheden op het binnenterrein van de Letterenbibliotheek van de Universiteit Utrecht. Op de archeologische waardenkaart van de gemeente Utrecht valt het plangebied binnen een zone van hoge archeologische waarde.

Tijdens het onderzoek werden 4 bakstenen structuren aangetroffen, waaronder 1 poer en 3 muurrestanten. Overige sporen betroffen een veertiende-eeuwse ophogingspakket, enkele mogelijke kuilen uit dezelfde periode en een grote kuil uit de late dertiende eeuw. In de ophogingslagen waren diverse kuilen met een latere datering gegraven. In de ophogingslagen en sporen werd relatief weinig vondstmateriaal aangetroffen.

Het is niet duidelijk hoe de muur- en poerfunderingen geïnterpreteerd kunnen worden. Wel is duidelijk dat de muren gedeeltelijk in de middeleeuwse ophogingslagen zijn gegraven en dus in ieder geval jonger zijn dan de veertiende eeuw. Eventueel toekomstig onderzoek op het terrein zal mogelijk meer duidelijkheid kunnen geven over de functie en datering van de archeologische resten.

Rapport bekijken

Basisrapportage 88: Drift 27-31 (pdf, 2,5Mb)

Zie ook Basisrapportage Archeologie nr 36.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl