Archeologisch rapport: Bloempotjes

Titel
Bloempotjes! WG003: Een archeologische begeleiding op een kassenterrein aan de Wagenstraat en de Bloemstraat in Utrecht
Auteur
Eric van Wieren
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 187
38 pagina
ISBN
978-94-92694-62-1

Samenvatting

In 2021 hebben archeologen van de gemeente Utrecht de bodemsanering van een binnenterrein aan de Wagenstraat en de Bloemstraat archeologisch begeleid. Het onderzoek heeft enkele sporen opgeleverd uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd, waaronder restanten van het kassencomplex uit de 19e eeuw.

Het onderzoeksgebied ligt op de stroomrug van de Oude Rijn. In de Romeinse tijd tot de negende eeuw stroomde de Rijn direct ten noorden van het plangebied. Op circa 150 meter ten zuidoosten van het onderzoeksgebied is in 2020 in de Oudwijkerdwarsstraat geheel onverwacht een vroegmid­deleeuwse nederzetting ontdekt. Het was mogelijk dat deze nederzetting zich tot aan de Wagenstraat uitstrekte. Op de ka­dastrale kaart uit 1832 is binnen het plangebied een huis afgebeeld, dat aanleiding was van het onderzoek. In de late negentiende eeuw ontstond er meer bebouwing en in 1874 is de Oosterspoorlijn Amsterdam-Hilversum-Amersfoort met een zijtak naar Utrecht aangelegd, met een station aan de Maliebaan. In het plangebied stonden in die tijd kassen, die later grotendeels plaatsgemaakt hebben voor aaneengesloten rijen huizen langs de stra­ten.

Tijdens het onderzoek bleek dat de natuurlijke bodemopbouw in het plangebied sterk verstoord was. Alleen de diepste sporen, die tot in het beddingzand reikten, zijn behouden gebleven. Er zijn 25 sporen gedocumenteerd waaronder twaalf kuilen en paalkuilen uit de late middeleeuwen of de nieuwe tijd. Van het huisje dat op de kadastrale kaart van 1832 is aangegeven zijn geen sporen aangetroffen. Uit de periode dat er kassen in het plangebied stonden stam­men grote kuilen met puin en bloempotjes.

Rapport bekijken

Basisrapportage archeologie 187: Bloempotjes! (pdf, 3,8 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl