Archeologisch rapport: Burgemeester Norbruislaan/Vechtplantsoen

Auteur:
Marieke Arkema

ISBN:
ISBN 978-94-92694-33-1

Pagina's:
36

In 2017 heeft een inventariserend veldonderzoek plaatsgevonden door middel van proefsleu­ven uitgevoerd in het plangebied aan de Burgemeester Norbruislaan/Vechtplantsoen. Tijdens een eerder veldonderzoek door middel van boringen werd een bewoningslaag aangetroffen. Uit historisch onderzoek bleek tevens dat in het zuidelijk deel van het plangebied de voormalige Daalsedijk heeft gelopen. Deze dijk is in de dertiende eeuw aangelegd en was in de middeleeuwen de belang­rijkste route tussen Utrecht en Amsterdam.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek het plangebied grotendeels tot 1,5 meter onder maaiveld recent verstoord te zijn. Alleen in het noordwestelijk deel van het plangebied was onder de verstoring nog een voormalige bouwvoor aanwezig. Onder de oude bouwvoor bestond de natuur­lijke ondergrond in het noordelijk deel uit oeverafzet­tingen van de Vecht. Onder de voormalige bouwvoor zijn 3 greppels aangetroffen. 1 greppel is waar­schijnlijk tijdens de ontginning van het gebied in de twaalfde eeuw in gebruik genomen. 2 andere greppels kunnen in de nieuwe tijd worden gedateerd. In het zuiden waren onder de ophogingslagen geulafzettingen op beddingzand aanwezig. Het is aannemelijk dat dit een voormalige Vechtloop is geweest.

Het is zeer waarschijnlijk dat het terrein in het verleden al is afgevlet. Hierdoor kunnen eventueel aanwezige (bewonings)sporen verdwenen zijn. Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek is gebleken dat binnen het plangebied geen behoudenswaar­dige archeologische resten aanwezig zijn.

142: Basisrapportage Burgemeester Norbruislaan/Vechtplantsoen (pdf 3,3 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl