Onderzoeksrapporten archeologie

De laatste jaren is de gemeente Utrecht regelmatig in het nieuws geweest, soms tot ver buiten de landsgrenzen, met berichten over belangwekkende archeologische ontdekkingen. Vooral de bouwactiviteit in Leidsche Rijn was regelmatig aanleiding tot spraakmakende opgravingen. Daarbij spraken vooral de resten van de Romeinse grens (Limes) tot de verbeelding.

Ondertussen leverde ook de oude binnenstad talrijke grotere en kleinere verrassingen op, waaronder resten van middeleeuwse pottenbakkersovens, de resten van het 14e-eeuwse Sint-Joostengasthuis en - niet te vergeten - een laatmiddeleeuwse gouden ring die waarschijnlijk heeft toebehoord aan een abdis. We proberen dit soort ontdekkingen door regelmatige publiciteit en publicaties breed onder de aandacht van het publiek te brengen. Ondertussen moeten al deze opgravingen en ontdekkingen ook goed worden vastgelegd, uitgewerkt en voor toekomstige generaties van onderzoekers toegankelijk gemaakt. Daartoe heeft de gemeente de vorm gekozen van Basisrapportages archeologie.

Deze reeks komt tegemoet aan nieuwe regelgeving op het gebied van de archeologische monumentenzorg, maar probeert door een laagdrempelige verschijningsvorm ook de vraag naar informatie vanuit het geïnteresseerde publiek en andere geledingen van de samenleving te beantwoorden. Integratie van bestaande kennis in een nieuw verhaal is hierbij steeds het doel van het team Cultuurhistorie, die optreedt als uitgevende instelling.

De rapporten zijn hier als pdf te downloaden.


01 De Grauwert
Archeologisch onderzoek naar een laatmiddeleeuwse nederzetting

02 Eligenstraat
2.000 jaar bebouwing in het zuiden van de Utrechtse binnenstad

03 Sportpark Terweide
Inheems-Romeinse bewoning uit de eerste eeuw ten noorden van de Limes 

04 2 IJzertijdvindplaatsen langs de snelweg
Archeologisch proefonderzoek 

05 Middeleeuwse bewoning langs de snelweg
Archeologisch proefonderzoek langs Rijksweg A2

06 Parkwijk-noord
Zoektocht naar Romeinse activiteiten ten noorden van het castellum op de Hoge Woerd

07 Laatmiddeleeuwse bewoning langs de Hogeweide
Archeologisch proefonderzoek

08 Langs de Hogeweide
Archeologisch proefonderzoek van een laat- en postmiddeleeuws bewoningslint

09 In de schoot van het landschap
Vleuterweide-Wilhelminalaan. Een nederzetting uit de midden- en late IJzertijd

10 Verlegging van de waterleiding Rijn-Kennemerland
Archeologisch onderzoek wegens de verlegging van de Waterleiding Rijn-Kennemerland

11 Wegens wateroverlast
Archeologisch onderzoek LR 39 De Balije II: wachttorens, rivierdynamiek en Romeinse infrastructuur in een rivierbocht van de Heldammer Stroom

12 Broederschap Maria in de Wijngaard en onser liever vrouwe in die Sonne
Archeologisch onderzoek naar 2 kloostergemeenschappen aan de Nieuwe Kamp in Utrecht

13 Baksteenconstructies op een claustraal erf van St.-Marie
Archeologisch onderzoek MP005: Archeologische begeleiding Mariaplaats 14 (Utrecht)

14 Wonen aan het water (deel 1)
Archeologisch onderzoek van een twaalfde eeuwse nederzetting langs de Oude Rijn 

15 Wonen aan het water (deel 2)
Archeologisch onderzoek naar een laatmiddeleeuws, omgracht stenen huis in Leidsche Rijn

16 Vroege Wacht
Archeologisch onderzoek van 2 eerste-eeuwse Romeinse wachttorens

17 Tolsteegpoort
Archeologische waarneming nabij de Tolsteegbrug

18 Sportpark Terweide 2
Archeologisch onderzoek Sportpark Terweide 

19 Een goede buur?
Definitief archeologisch onderzoek naar een vicus, grafvelden, infrastructuur en een inheemse nederzetting in de omgeving van het Romeinse castellum in De Meern. 

20 Boeren langs de Hogeweide
Een (post)middeleeuws boerderijlint op kapittelgrondgebied in Leidsche Rijn

21 Werk aan de weg
Archeologisch onderzoek aan een verspoelde sectie van de Limesweg

22 Bewoning in beweging
Onderzoek naar een Romeinse wachttoren in De Meern

23 Zoeken in Het Zand
Archeologisch onderzoek langs Het Zand in Utrecht

25 Oudenrijnseweg
Archeologisch onderzoek van een inheems-Romeinse nederzetting uit de eerste eeuw na Chr. en een vlasrootcomplex uit de twaalfde eeuw na Chr. in De Meern, gemeente Utrecht. 

26 Vroegmiddeleeuwse bewoning langs de A2
Archeologisch onderzoek naar een nederzetting uit de zevende en achtste eeuw in Leidsche Rijn

27 Rheyngaerde
Proefsleuvenonderzoek Rheyngaerde. Aanvullend Archeologisch Onderzoek naar de Romeinse limesweg) 

28 Duits Vliegtuiggraf
Een Duits vliegtuiggraf uit de eerste oorlogsuren. Archeologische begeleiding van de berging van een Junkers 88 in Leidsche Rijn (Utrecht)

29 Terug naar Themaat
Het archeologisch onderzoek LR50 en LR52 naar 3 huisplaatsen aan de Thematerweg

30 Appellaantje
Een vroegmiddeleeuwse nederzetting aan de Wilhelminalaan bij Vleuten 

31 Gewei uit de geul
Onderzoek naar een bronstijdrestgeul en sporen uit de vroeg-Romeinse tijd aan de Burgemeester Middelweerdbaan in De Meern, Utrecht 

33 Op zoek naar de weg
onderzoek naar de Romeinse limesweg in De Meern (gem. Utrecht) 

34 Pottenbakkers aan de Anthoniedijk
Inventariserend onderzoek m.b.v. proefsleuven en definitief archeologisch onderzoek voorafgaand aan het nieuwbouwproject ‘Hoogstraat aan de Vecht’ te Utrecht 

36 Middeleeuwse bewoningssporen bij de Letterenbibliotheek
Definitief onderzoek aan de Wittevrouwenstraat 7-11, gemeente Utrecht

38 Veranderend landschap en schuivende erven
VTN '98-2: middeleeuwse bewoning in Veldhuizen (De Meern)

39 Romeinen op het schoolplein
Proefsleuvenonderzoek (LR 61) op het schoolplein van de R.K. Basisschool Drie Koningen in De Meern, gemeente Utrecht  

40 De limesweg in West-Nederland
Inventarisatie, analyse en synthese van archeologisch onderzoek naar de Romeinse weg tussen Vechten en Katwijk

41 Lichte Gaard
Archeologisch onderzoek naar het castellum en het bisschoppelijk paleis (in Utrecht) 

43 Scherven, schepen en schoeiingen
Archeologisch onderzoek in een fossiele rivierbedding bij het castellum van De Meern 

44 Langs de oever van een nieuwe rivier
Archeologisch onderzoek naar een vroegmiddeleeuwse nederzetting in Leidsche Rijn

45 Boeren en molenaars?
Archeologisch onderzoek naar een laatmiddeleeuws erf aan de Strijlandweg, gemeente Utrecht 

46 Plangebied Hamlaan
Middeleeuwse bewoning naast de Hamtoren te Vleuten 

47 Achter het castellum
LR66: Inventariserend archeologisch veldonderzoek (IVO-P) en een waarneming ten oosten van de Hoge Woerd, Utrecht 

48 Blauwkapel
Proefsleuvenonderzoek aan de Kapelweg 25/27 te Blauwkapel, gemeente Utrecht

50 Klokken gieten naast de kerk
Opgraving op het Pieterskerkhof in Utrecht 

51 Weg boven water
inventarisatie limesweg Waterland (werkput 2 en 3) ten behoeve van de rijksbescherming van het terrein ‘Veldhuizen’ (Utrecht)

52 Wacht aan het water
Archeologisch onderzoek naar sporen en vondstassemblages uit de Romeinse tijd in Vleuterweide

54 Wonen aan het Zwarte Water
Inventariserend Veldonderzoek Merelstraat aan het Zwarte Water, gemeente Utrecht 

55 De Servaasabdij
Archeologische begeleiding van de aanleg van de stadsverwarming op het Servaasbolwerk in Utrecht

566 IVO's in de bestaande stad 
Inventariserend veldonderzoek aan de Johan Wagenaarkade, Weg naar Rhijnauwen, Rotsoord, Eykmanlaan, Groeneweg en de Kanonstraat in Utrecht

58 Wonen aan de Wittevrouwenstraat
Definitief archeologisch onderzoek aan de Wittevrouwenstraat 8-10, Gemeente Utrecht

59 Rondom het castellum
LR69: Archeologische begeleiding en metaaldetectieonderzoek bij de aanleg van de track op de Hoge Woerd in De Meern 

60 Verborgen vindplaatsen
Joostenlaan. Archeologische begeleiding bij slootverbredingen, de aanleg van de VINEX-watergang en wandelpaden

61 Het "Huis Loenersloot"
Archeologische begeleiding aan de Nieuwegracht 20 in Utrecht

62 Weg water en wilgentenen
DSL: archeologisch onderzoek naar de Romeinse limesweg, een restgeul en pre-Romeinse sporen in Hoograven, Utrecht

63 Sporen aan de Singel
Inventariserend veldonderzoek op het terrein van het Hiëronymushuis, Maliesingel 77, Gemeente Utrecht

64 Domplein Revisited
Een proefopgraving in Van Giffens werkput XIX op het Domplein gemeente Utrecht  

66 Nieuw licht op de Marnixlaan
Archeologische onderzoek naar het kartuizerklooster Nieuwlicht

67 Terug naar Themaat II
Archeologisch onderzoek aan de Thematerweg te Haarzuilens, gemeente Utrecht

68 Graven op de Gruttersdijk
Archeologisch onderzoek in de Bemuurde Weerd 

69 Zijdebalen
Proefsleuvenonderzoek Zijdebalen Utrecht. 
IVO-P Deelgebied 1 

70 Vredenburg
Definitief onderzoek noordwest-toren en westmuur van kasteel Vredenburg 

71 Bergstraat
Definitief onderzoek opgravingen naar de stadsmuur

72 Rijnvliet-Zuid Sportpark en Strijkviertel
inventariserend veldonderzoek (IVO-proefsleuven) naar bewoningssporen uit de late middeleeuwen en Romeinse tijd 

73 Rijnvliet-Noord Woningbouw
inventariserend veldonderzoek (IVO-proefsleuven) naar de limes in het noorden van Rijnvliet, gemeente Utrecht

74 IJzertijdbewoning en de limesweg in Kanaleneiland
BNL1 en AML: archeologisch onderzoek aan de Beneluxlaan en Amerikalaan (Utrecht) 

75 Gruttersdijk 24-25
Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht 

76 Riool centrum Vleuten
LR 70 Archeologische begeleiding van het vervangen van het riool in de Dorpsstraat, Schoolstraat en achter het winkelcentrum aan de Hindersteinlaan in Vleuten 

77 Park Transwijk Paviljoen
Een definitief archeologisch onderzoek naar de limesweg aan de Beneluxlaan

78 Admiraal Helfrichlaan
Inventariserend proefsleuvenonderzoek naar de Romeinse limesweg in Utrecht

79 Ophogingen en tuinders buiten de poorten
Profielen van buitenstedelijke ophogingen aan de Stationsstraat te Utrecht

80 Nieuwe inzichten in een oude waterweg
Een archeologisch onderzoek naar de kademuur van de Leidschevaart

81 Vredenburg II
Vanaf de toren een duik in de slotgracht van Kasteel Vredenburg

82 Rituelen in Rijnvliet?
Definitief archeologisch onderzoek in deelgebied Rijnvliet, gemeente Utrecht 

84 Sportpark Terweide 3
Definitief Archeologisch Onderzoek LR75 Hogeweide/Verlengde Vleutenseweg in Utrecht

85 Graan en greppels
LR1 t/m 4, LR14 en LR87: Proefsleuvenonderzoeken, archeologische begeleidingen en opgravingen van inheemse bewoning ten oosten van castellum Hoge Woerd in Langerak, Leidsche Rijn, Utrecht

86 Herinrichting Klokkenveld
Archeologisch Onderzoek naar het kartuizerklooster Nieuwlicht

87 Boerderij Coehoorn
Boerderij Coehoorn. Een postmiddeleeuwse boerderij in Leidsche Rijn (Utrecht)

88 Drift 27-31
Een archeologische begeleiding op het binnenterrein van de Letterenbibliotheek, Utrecht

89 Greppels hooibergen en mestkuilen 
Basisrapportage Archeologie 89 Greppels hooibergen en mestkuilen 

91 Oudegracht, Rak 15
Oudegracht rak 15 westzijde. Archeologische begeleiding reconstructie lage walmuur

92 Rituelen op een rivieroever?
Archeologisch onderzoek op een voormalige rivierbedding dichtbij het Romeinse castellum in De Meern

93 Binnenbebouwing van het Romeinse castellum in Utrecht
Uitwerking van de opgravingen in de Pandhof van de Dom (1956 en 1964)

95 Schachten vol schatten
LR86: Archeologisch onderzoek in en rond het castellum in De Meern

96 Aan de rand van het dorp
Onderzoek naar een vroegmiddeleeuwse nederzetting in Leidsche Rijn Centrum

97 Baden Powellweg
Archeologische begeleiding inrichting groenstrook Baden Powellweg in Utrecht

98 Johannieters langs het spoor
Een proefsleuvenonderzoek rondom de Johannieteruithof Hof ter Weide in Leidsche Rijn (Utrecht)

99 Steenweg 17
Archeologische begeleiding bij nieuwbouw op de Steenweg 17 in Utrecht

100 Twijnstraat aan de Werf 1c
Archeologische begeleiding Twijnstraat aan de Werf 1c (Utrecht)

101 De Liesbosch
Archeologische Begeleiding Sanering Liesboschpark (LBP)

102 Van onbekende herkomst
Een Romeins crematiegrafveld ten noorden van het castellum in De Meern

103 Slingeraklaan
Slingeraklaan. Onderzoek naar inheems-Romeinse bewoning in De Meern

104 Bouwen langs verdwenen straat St. Jacobsstraat
Bebouwing langs een verdwenen straat. Archeologische begeleiding in de St. Jacobsstraat

105 Ambachtstraat
Van achterhuis tot zilverfabriek: de uitwerking van een opgraving aan de Ambachtstraat

106 Sportpark Terweide 5
Archeologisch onderzoek Sportpark Terweide

107 Dwars door de immuniteit van Sint Marie
Een archeologische begeleiding op de Mariaplaats (Utrecht)

108 Herinrichting Sint Jacobsstaat
Archeologische begeleiding in het hart van Wijk C

109 Gageldijk
Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht

110 Gerrit Rietveld College
Archeologische begeleiding op het terrein van het Gerrit Rietveld College, Utrecht

112 Utrecht in de prehistorie
Een archeologische opgraving van sporen uit de steen-, brons- en ijzertijd langs de Hoofddijk, de Uithof.

113 Herinrichting Mariaplaats
Basisrapportage archeologie

114 Oudegracht: rakken 12 west, 13 west en 14 west
OG21: Archeologische begeleiding reconstructie lage walmuur Oudegracht (Utrecht)

117 Romeinse weg naast het riool
Archeologisch onderzoek in verband met de vervanging van het riool in de woonwijk de Meern.

119 Molenstraat
Kelder, camer en koetshuis. Archeologische begeleiding in de Molenstraat

121 Eykmanlaan
Sporen uit de steentijd. Mesolithische sporen langs de Eykmanlaan

124 Pleintje aan de Draaiweg
DRW01: Archeologische begeleiding aan de Draaiweg (Utrecht)

130 Een verdwenen claustraal huis
Onderzoek op het Domplein

131 Gaten in de stad
VRE19 en ORAC1: Archeologische begeleiding ondergrondse afvalcontainers (Utrecht)

132 Herinrichting Twijnstraat
TWS07: Archeologische begeleiding in het Twijnstraatgebied (Utrecht)

134 Maliesingel 72-76
MLS02: Archeologische begeleiding bij een bodemsanering aan de Maliesingel 72-76

135 Archeologische begeleiding Oudegracht 163
Archeologische begeleiding Oudegracht 163 (Utrecht)

136 Kolken in een rivier
Archeologisch onderzoek tijdens het verplaatsen van 10 kolken (afvoerputten) en het plaatsen van een fietsenrek.

137 Lucasbolwerk bij de Stadsschouwburg
Archeologische begeleiding op het terrein van de Stadsschouwburg van Utrecht

138 Sportpark Terweide 4
Inventariserend onderzoek door middel van proefsleuven (LR80) in het Sportpark Terweide in Leidsche Rijn

140 Aanleg hemelwaterafvoer park Zonnenburg
ZON04: Resten van het middeleeuwse Sint Servaasklooster in Utrecht

141 Rond de Marekerk
CAS01: Archeologische begeleiding Herinrichting Meernplein (De Meern)

142 Burgemeester Norbruislaan/Vechtplantsoen
BN006: Inventariserend veldonderzoek – proefsleuven aan de Burgemeester Norbruislaan

143 De Blekersgracht    
Archeologisch onderzoek bij de aanleg van nieuwe warmteleidingen onder de Croeselaan.

144 Winklerlaan 79, Utrecht
WIL03: Archeologisch Bureauonderzoek Winklerlaan 79, Utrecht

147 Verbreding Alendorperwetering
ALW02: Een middeleeuwse restgeul van de Oude Rijn in Vleuten

148 Van Oude Rijn naar Hollandsche IJssel
Archeologische begeleiding Meerndijk, De Meern (Utrecht)

150 Booronderzoek Tractieweg
Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende fase) aan de Tractieweg 2 te Utrecht

151 Archeologisch booronderzoek Winklerlaan
WIL03: Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende fase)

152 Churchilllaan, verzonken busbaan
Een archeologische begeleiding in Kanaleneiland (Urecht)

155 Een Romeins crematiegraf en (post)middeleeuwse bewoning in Leidsche Rijn
Opgraving Rijnvliet-Noord Gemaal

157 Over de grens van Sint-Marie
Archeologische begeleiding Mariastraat 49 (Utrecht)

158 Oudegracht; rakken 1 oost, 3 wet en 12 oost
OG023: Archeologische begeleiding reconstructie lage walmuur Oudegracht (Utrecht)

159 Nieuwegracht 63A
NG014: Een archeologische begeleiding op het terrein van het Catharijneconvent, Nieuwegracht 63A (Utrecht)

164 Middeleeuwse bewoning naast het politiebureau
PAV01 en PAV04: Archeologische begeleiding Paardenveld (Utrecht)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl